0
Vyber kategorii.
Fashion, Beauty & Lifestyle
Podpora a kontakty
 • Expedice a dodání zboží
 • Vrácení zboží a náhrada
 • Všechna témata nápovědy
Služby
Země
Česká Republika

Všeobecné obchodní podmínky společnosti E. Breuninger GmbH & Co.

§ 1 Oblast působnosti

§ 2 Uzavření smlouvy

§ 3 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

§ 4 Dobrovolné právo na vrácení zboží

§ 5 Výhrada vlastnického práva

§ 6 Doručování

§ 7 Ceny / náklady na dopravu

§ 8 Platební podmínky, způsoby platby

§ 9 Záruka, práva z vadného plnění a vyšší moc

§ 10 Registrace kupujícího a uživatelský účet

§ 11 Řešení sporů

§ 12 Autorská práva

§ 13 Ochrana osobních údajů

§ 13 Závěrečná ustanovení

§ 1 Oblast působnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují výhradně na právní vztah mezi společností E. Breuninger GmbH & Co., se sídlem Marktstrasse 1-3, Stuttgart, PSČ 70173, Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Stuttgartu, reg. č. HRA 9905, DIČ: DE 147505250 (dále jen „Breuninger“) a kupujícím zboží prostřednictvím online prodejní platformy na internetové adrese www.breuninger.com/cz (dále jen „Breuninger Online Shop“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.
 2. Kupujícím v Breuninger Online Shop může být pouze fyzická osoba (spotřebitel), tedy osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Prodej obchodníkům pro komerční účely je vyloučen. Další prodej zboží v rámci komerční činnosti není povolen.
 3. Zbožím ve smyslu těchto VOP se rozumí všechny produkty a služby, které lze zakoupit v rámci online objednávky v Breuninger Online Shop. Jednotlivé movité věci jsou v nabídce Breuninger Online Shop označeny vždy názvem a jsou vyobrazeny na fotografii. Tato fotografie je ilustrační. U každého zboží je rovněž uvedena jeho bližší specifikace.
 4. Tyto VOP se nevztahují na objednávky učiněné u společnosti Breuninger mimo Breuninger Online Shop.
 5. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Ve všech případech, které neupravují VOP, se smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

§ 2 Uzavření smlouvy

 1. Prezentace, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty nebo internetu, vztahující se ke zboží v Breuninger Online Shop nepředstavují závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.
 2. Objednávky mohou činit pouze osoby starší 18 let s doručovací adresou v České republice. Zboží může být dodáno pouze v množství obvyklém pro osobní spotřebu.
 3. Minimální hodnota objednávky činí 500 Kč. Případné vrácení zboží, slevy nebo vouchery se v tomto případě nezohledňují.
 4. Odesláním objednávky - kliknutím na tlačítko "závazně objednat" - činíte závaznou objednávku na koupi daného zboží/služeb. Podmínkou platnosti objednávky z Vaší strany je vyplnění veškerých údajů předepsaných objednávkovým formulářem. Společnost Breuninger Vám e-mailem zašle automatické potvrzení o přijetí, které znovu potvrzuje Vaši objednávku. Toto automatické potvrzení o přijetí pouze potvrzuje, že společnost Breuninger Vaši objednávku obdržela, ovšem nepředstavuje její akceptaci z naší strany.
 5. V závislosti na zvoleném způsobu platby si společnost Breuninger vyhrazuje právo zkontrolovat Vaše údaje, které poskytnete v souvislosti s příslušným způsobem platby, jejich platnost a vaši relevantní úvěruschopnost. V závislosti na výsledku této kontroly si dále vyhrazuje právo vaši nabídku odmítnout.
 6. Smlouva se společností Breuninger je uzavřena teprve tehdy, když Vám společnost Breuninger potvrdí odeslání zboží samostatným e-mailem. Doba pro přijetí Vaší objednávky je maximálně 7 kalendářních dnů. Samotná nečinnost společnosti Breuninger však neznamená akceptaci objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Společnost Breuninger má právo až do okamžiku odeslání objednaného zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání společnosti Breuninger spočívající v oznámení, že objednané zboží není schopna dodat.
 7. Pokud není možné objednané zboží dodat, například z toho důvodu, že dané zboží není na skladě, společnost Breuninger Vaši objednávku nepřijme a nepotvrdí ji. V takovém případě nebude smlouva týkající se daného zboží uzavřena. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu Vám vrátíme případné obdržené platby.
 8. Jazykem smlouvy je český jazyk a v tomto jazyce bude probíhat také korespondence týkající se smlouvy.
 9. Údaje o vaší objednávce uchováváme v souladu s právními předpisy. Pokud jste se zaregistrovali v Breuninger Online Shop, máte přístup k údajům o své objednávce v části "Můj účet". Pokud ztratíte své dokumenty nebo záznamy o objednávkách, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky na onlineshop-cz@breuninger.com, resp. +420 2 347 175 18. Rádi Vám zašleme kopii údajů uložených u vaší objednávky.

§ 3 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Jakožto spotřebitel máte následující právo na odstoupení od kupní smlouvy:

__________________________________________________________________________

 • Podmínky odstoupení od smlouvy -

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem a těmito VOP. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení počíná běžet ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, informujte nás o tomto svém rozhodnutí prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem, faxem nebo e-mailem). Odstoupení můžete formulovat sami nebo k tomuto účelu použít vzorový formulář. Použití vzorového formuláře však není povinné.

 • Komu:

E. Breuninger GmbH & Co. OHG

Marktstrasse 1-3

70173 Stuttgart, Německo

onlineshop-cz@breuninger.com

Phone +420 2 347 175 18

 • Tímto oznamuji/oznamujeme(*), že odstupuji/odstupujeme(*) od kupní smlouvy uzavřené mezi mnou/námi(*), na základě níž bylo zakoupeno následující zboží(*) / byly poskytnuty následující služby (*)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Objednáno dne(*)/přijato dne(*)

- Jméno spotřebitele / jména spotřebitelů

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace v listinné podobě)

- Datum

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění tohoto práva odešlete před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, musíme Vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o Vašem odstoupení od kupní smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný způsob platby, jaký jste použili pro původní transakci, pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak. V žádném případě Vám za vrácení peněz nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte zaslat zpět nebo předat nám nebo společnosti Breuninger GmbH & Co, Logistik Online-Shop, Breuningerstr. 1, 74343 Sachsenheim, a to neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

– Konec podmínek odstoupení od smlouvy –

__________________________________________________________________________

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy uvedené výše v odst. (1) se nevztahuje na smlouvy:
 2. podle nichž je dodáno zboží, které je vyrobeno či upraveno podle specifikací zákazníka nebo je jedinečně přizpůsobeno osobním potřebám zákazníka nebo není vhodné pro vrácení vzhledem k jeho povaze,
 3. v případě dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo softwaru, pokud jste dodané datové nosiče rozpečetili,
 4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost Breuninger Vám před uzavřením smlouvy sdělila, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy,
 5. které se týká dodávky zboží v uzavřeném obalu, které bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 6. Pokud odstoupíte od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, máte povinnosti uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby.
 7. Odstoupíte-li od kupní smlouvy ohledně zboží a toto zboží společnosti Breuninger vrátíte poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), jste povinen společnosti Breuninger nahradit náklady na uvedení zboží do původního stavu.
 8. Zároveň odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, včetně jeho funkčnosti.

§ 4 Dobrovolné právo na vrácení zboží

 1. Kromě zákonného práva na odstoupení od smlouvy Vám společnost Breuninger dobrovolně poskytuje právo na vrácení zboží v souladu s následujícími ustanoveními. Toto právo na vrácení zboží Vám dává možnost odstoupit od smlouvy do 30 dnů. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží.
 2. Chcete-li využít práva na dobrovolné vrácení zboží, zašlete zboží zpět společnosti Breuninger ve výše uvedené lhůtě. Vrácená zásilka musí být zaslána na adresu společnosti Breuninger uvedenou v dokumentech určených pro vrácení zboží přiložených k zásilce. Pro dodržení lhůty stačí včasné odeslání. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí vráceného zboží, pokud nesplníte výše uvedené požadavky.
 3. Dobrovolné právo na vrácení zboží Vám přiznáme pouze za předpokladu, že zboží je při vrácení v bezvadném stavu a není-li naplněna jedna z možností uvedených v § 3 odst. (2) výše.

Vyhrazujeme si rovněž právo podle vlastního uvážení odmítnout převzít vrácené zboží zpět, pokud:

 • nevrátíte zboží včetně všech součástí (např. obalů výrobku, které jsou určeny jako součást výrobku - jako jsou ochranné sáčky na obuv, oblečení, pásky, tašky, kvalitní krabice na obuv atd.).
 • zboží není v původním stavu (např. pokud byly ze zboží odstraněny bezpečnostní nebo jiné štítky).
 • zboží je zničeno nebo jinak porušeno.

Pokud přesto přijmeme zboží zpět, jsme oprávněni požadovat po Vás přiměřenou náhradu škod vzniklých na zboží a započíst ji proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 1. Dobrovolné právo na vrácení je dále vyloučeno v případě zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodání odstraněna jeho pečeť.

Kromě toho se právo na dobrovolné vrácení nevztahuje na zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení zákazníkem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám zákazníka.

Právo na dobrovolné vrácení se také nevztahuje na zapečetěné zboží, pokud byla pečeť po dodání odstraněna nebo poškozena.

 1. V pravidelných intervalech budeme kontrolovat Vaše nákupní chování. Pokud bude překročena hranice 90 % vrácených peněz z online nákupů, které jste uskutečnili v předchozích 6 měsících, vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale zablokovat Váš zákaznický účet.

§ 5 Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává majetkem společnosti Breuninger až do úplného zaplacení jeho kupní ceny.

§ 6 Doručování

 1. Společnost Breuninger zasílá zboží výhradně na doručovací adresy v České republice. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce nebo registračním formuláři.
 2. Pokud nebyly dohodnuty jiné dodací lhůty (zejména v případě volby expresního doručení), je dodací lhůta zpravidla do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud nebyla při objednávání uvedena kratší lhůta. Pokud společnost Breuninger není schopna z jakéhokoli důvodu (zejména v případě, kdy objednané zboží není skladem) dodržet termín jeho doručení, uvědomí o této skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem a případně určí náhradní termín doručení. Společnost Breuninger si vyhrazuje právo dřívějších dodávek, než uvedených v kupní smlouvě nebo v těchto VOP.
 3. Způsob zabalení zboží určuje výhradně společnost Breuninger; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

§ 7 Ceny / náklady na dopravu

 1. Platí ceny v době odeslání objednávky.
 2. Ceny poskytovaného zboží a poskytovaných služeb jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musíte vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady pak hradíte výlučně vy.
 3. Případné náklady na služby a dopravu jsou uvedeny v Nápovědě. Jsou taktéž uvedeny při objednávání.

§ 8 Platební podmínky, způsoby platby

 1. Platit za zboží můžete platební kartou anebo prostřednictvím služby PayPal. Doba platby/stržení se liší v závislosti na zvoleném způsobu platby:
 • Platba platební kartou: Částka bude z vaší platební karty stržena po odeslání objednávky.
 • Platba přes PayPal: Částka bude z Vašeho účtu ve službě PayPal stržena po odeslání objednávky.
 1. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná ihned po uzavření smlouvy. Cena zboží se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na příslušný účet společnosti Breuninger. V případě prodlení s úhradou je společnost Breuninger oprávněna účtovat za každý započatý den prodlení zákonný úrok z prodlení, který podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud společnost Breuninger prokáže, že jí v důsledku prodlení vznikla vyšší škoda, je oprávněna tento nárok uplatnit.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Společnost Breuninger zasílá faktury na e-mailovou adresu, kterou kupující sdělil společnosti Breuninger při odeslání objednávky.

§ 9 Záruka, práva z vadného plnění a vyšší moc

 1. Společnost Breuninger odpovídá za věcné a právní vady podle platných právních předpisů.
 2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy [zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)].

 1. Zejména společnost Breuninger odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost Breuninger nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné; kupující bere na vědomí, že společnost Breuninger není u některého zboží schopna ovlivnit barevné provedení dodávaných produktů, o čemž bude kupující v rámci detailu zboží (vyobrazení zboží je pouze ilustrativní) umístěného na webovém rozhraní obchodu informován; společnost Breuninger si tak vyhrazuje právo dodat kupujícímu pouze zboží v aktuálně dostupném barevném provedení,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Breuninger uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; kupující bere na vědomí, že společnost Breuninger není u některého druhu zboží schopna garantovat jakost nebo provedení vzorku či předlohy a prodávající si vyhrazuje právo dodat takové zboží v jakosti a provedení dodané příslušným dodavatelem zboží.
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující sdělí společnosti Breuninger, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti Breuninger; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost Breuninger vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 2. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Breuninger nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost Breuninger nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost Breuninger dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost Breuninger odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 4. Neodstraní-li společnost Breuninger vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti Breuninger.
 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 8. Ustanovení uvedené v odst. 11 výše těchto VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Zárukou za jakost se společnost Breuninger zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 10. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 11. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupujícímu se dále při uplatnění reklamace doporučuje k reklamovanému zboží doložit podepsaný reklamační protokol spolu s podrobným popisem vady.
 12. Společnost Breuninger nebo jí pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Společnost Breuninger je povinna vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je společnost Breuninger povinna kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost Breuninger s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.
 13. Ve všech záručních případech se obracejte na náš zákaznický servis Breuninger prostřednictvím kontaktního formuláře.
 14. Společnost Breuninger neodpovídá za případné neplnění nebo prodlení s plněním svých povinností, je‑li toto neplnění nebo prodlení způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc označuje každou událost mimo faktický vliv společnosti Breuninger, kterou vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné předvídat nebo které nebylo možné předejít, i kdyby ji bylo možné předvídat, a to zejména, nikoli však výlučně, epidemii, stávku, výluku nebo jiný pracovněprávní spor (do něhož jsou zapojeni vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci třetí strany), závadu na zdrojích energie nebo přenosové síti, mimořádnou událost, válku, terorismus, povstání, výbuch, požár, záplavu nebo podobnou přírodní pohromu, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá společnost Breuninger vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži společnosti Breuninger ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně společnosti Breuninger po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů společnosti Breuninger nebo jejich subdodavatelů.

§ 10 Registrace kupujícího a uživatelský účet

 1. Pro účely nákupu zboží u společnosti Breuninger může kupující využít možnosti předchozí registrace. Za tímto účelem vyplní kupující v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě. Pokud o registraci kupující nemá zájem, může zboží v Breuninger Online Shop koupit i bez registrace (jako host).
 2. V rámci registrace na webové stránce Breuninger Online Shop je každému kupujícímu zřízen samostatný uživatelský účet. K přístupu do svého uživatelského účtu kupující použije přístupové údaje, které si sám zvolí. Přístupové údaje může kupující kdykoli změnit po přihlášení do svého uživatelského účtu. Identifikační údaje kupujícího uvedené v jeho uživatelském účtu se považují za údaje zadané při jakékoli objednávce, kterou kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu.
 3. Kupující nesmí poskytovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli škodu tím způsobenou.
 4. V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně společnosti Breuninger. Společnost Breuninger v přiměřené lhůtě poskytne kupujícímu nové přístupové údaje.

§ 11 Řešení sporů

 1. Kupující, má podle § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, která také vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 2. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. Před kontaktováním České obchodní inspekce anebo využitím platformy Evropské komise za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme kupujícím nejprve kontaktovat nejdříve společnost Breuninger na e-mailové adrese onlineshop-cz@breuninger.com za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

§ 12 Autorská práva

 1. Obsah a struktura Breuninger Online Shop a dalších webových stránek provozovaných společností Breuninger jsou chráněny autorským právem. Veškeré texty, obrázky, grafika, zvukové, video a animační soubory podléhají autorskému právu, zákonům o ochranných známkách a dalším právním předpisům na ochranu duševního vlastnictví. Některé webové stránky obsahují také obrázky, grafické, zvukové, video a animační soubory, které podléhají autorskému právu, zákonům o ochranných známkách a dalším právním předpisům na ochranu duševního vlastnictví těch, kteří je zpřístupnili. Kopírování nebo jiné použití pro jiné než soukromé účely nebo pro přenos, jiné zveřejňování, reprodukci a distribuci, ať už v původní nebo upravené podobě a to na jakémkoli médiu, nebo použití na jiných webových stránkách, není bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Breuninger povoleno. Kupující je povinen dodržovat při užívání webových stránek společnosti Breuninger a Breuninger Online Shop právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne společnosti Breuninger či třetím osobám z důvodů na straně kupujícího.
 2. Společnost Breuninger má právo měnit své webové stránky a Breuninger Online Shop, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Prodávající má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost Breuninger Online Shop či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu jeho údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

§ 13 Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů

Podrobné informace o ochraně údajů najdete v našem prohlášení o ochraně údajů na adrese http://www.breuninger.com/cz/service/data-protection-regulation/.

 1. Kromě zákonného práva na odstoupení od smlouvy poskytujeme také 30denní právo na vrácení zboží. V této souvislosti bude společnost Breuninger shromažďovat a uchovávat údaje o vráceném zboží. Aby nedocházelo k nadměrnému vracení zboží, společnost Breuninger analyzuje tyto údaje za období až posledních dvanácti měsíců a kontaktuje zákazníky s vysokým poměrem vráceného zboží s cílem nalézt řešení vedoucí k oboustranné spokojenosti.

Na adrese

E. Breuninger GmbH & Co.

Marktstraße 1-3

70173 Stuttgart

onlineshop-cz@breuninger.com

Phone +420 2 347 175 18

můžete kdykoli vznést námitku proti používání a zpracování Vašich osobních údajů pro vlastní reklamní a marketingové účely společnosti Breuninger i pro účely vlastních marketingových průzkumů společnosti Breuninger, a můžete odvolat svůj případný dříve poskytnutý souhlas s používáním Vašich osobních údajů.

§ 13 Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy vyplývající z kupní smlouva a těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem, a dále § 1810 a násl. občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na internetové připojení si kupující hradí sám.
 3. V případě, že by se některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné od: 15.09.2022.

Uložit
Doporučujeme provést aktualizaci prohlížeče.číst dálTvůj prohlížeč je bohužel zastaralý, což může mít za následek vizuální a funkční omezení.
Pro optimální zážitek z nakupování doporučujeme provést aktualizaciprohlížeče pomocí webové stránkyposkytovatele prohlížeče.
Kam máme zásilku doručit?
Upozorňujeme, že Tvou objednávku můžeme zaslat pouze na adresy ve vybrané zemi.